Copyright 2024 - Custom text here

Профил на купувача

 

     СУ „Свети Седмочисленици“ - Пловдив               

 

               На основание Решение № 115, протокол № 7/14.05.2020г., допълнено с Решение № 213, взето с протокол №12 от 05.08.2020г. на Общински съвет – Пловдив и заповед № РД 10-5/15.09.2020г. на директора на СУ „Свети Седмочисленици“ - Пловдив

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

на част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Тракия”, ул. „Съединение“ №81, представляващ, спортна площадка с площ 7000 кв.м. и павилиони с площ 2x30 кв.м. = 60 кв.м. или общо 7060 кв.м.  (съгласно одобрена схема от 13.12.2019г. от гл. архитект на район „Тракия“), разположени в югоизточната част на ПИ с идентификатор 56784.540.157 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ от 39 439 кв.м., УПИ V – 540.157, кв. 83, по пл. на Ж.Р. „Тракия“,при следните параметри:

·      Предназначение на имота – за спорт;

·      Срок на наемния договор – 10 /десет/ години;

·      Месечната наемна цена е в размер на 2371 лв. с ДДС.

За период от 10 години наемната цена е в размер на  284 520  лв. /двеста осемдесет и четири хиляди петстотин и двадесет лв./ с ДДС..

·      За функциониране на обекта е необходимо извършване на ремонт, съгласно КС за обект  „Ремонт и модернизация на съществуваща спортна площадка в УПИ V - 540.157 – комплекс училища, кв.83 по плана на Ж.Р. „Тракия“, гр. Пловдив“. Ремонтът се вменява в задължение на наемателя  и следва да се извърши от него, за сметка на наемната цена за 10-годишния срок на договорното правоотношение между Наемателя и СУ „Свети Седмочисленици“ - Пловдив. Разликата между стойността на извършения ремонт и наемната цена за 10-годишния срок на договорното правоотношение се дължи от Наемателя на СУ „Свети Седмочисленици“ - Пловдив. При констатиране на извършена от страна на наемателя инвестиция на по-висока стойност, за сметка на 10-годишния наем, СУ „Свети Седмочисленици“ - Пловдив не дължи разликата на Наемателя.

·      Срок за изпълнение на инвестицията – не по – дълъг от 12 месеца;

·      Депозит за участие в конкурса – 100 лв. без ДДС, по сметка BG08IORT73753102005800 Инвестбанк.

·      Предложенията на кандидатите за участие в конкурсната процедура следва да бъдат придружени от количествено-стойностна сметка.

·      Дата и място на провеждане - 15.10.2020г. от 14.00 часа в Актова зала на етаж1, корпус „Б“ в СУ „Свети Седмочисленици“ на адрес: гр.Пловдив, ул. „Съединение“№81.

·      Цена на конкурсните документи – 1000 лева, платими по банкова сметка BG08IORT73753102005800 при Инвестбанк;

·      Получаване на конкурсните книжа -  деловодството на СУ „Свети Седмочисленици“ - гр.Пловдив, ул. „Съединение“№81, от 8.00 до 16.30. часа до 14.10.2020г. вкл.

·      Приемането на конкурсната документация – в деловодството на СУ „Свети Седмочисленици“, гр.Пловдив, ул. „Съединение“№81, от 8.00 до 16.30. часа до 14.10.2020г., вкл.;

·      За информация – тел.  0882 50 08 49.

f t g m