Copyright 2020 - Custom text here

Училищна документация

 1. Стратегия за развитие на СУ „Свети Седмочисленици“ за периода от 2016/17 учебна година до 2020/21 учебна година 
 2. Правилник за пропускателния режим на СУ „Свети Седмочисленици“
 3. План за квалификационна дейност учебна 2016/17 година
 4. Училищен план за противодействие на училищния тормоз в Средно училище "Свети Седмочисленици" за учебната 2016/17 година
 5. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в Средно училище "Свети Седмочисленици" за учебната 2016/17 година
 6. Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през учебната 2016/17 година
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през учебната 2016/17 година
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Етичен кодекс на училищната общност учебна 2016/17 година
 10. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iа клас
 11. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iб клас
 12. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iв клас
 13. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Iг клас
 14. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Vа клас

 

 

 1. Училищен учебен план учебна 2016/17 година – Vб клас
 2. Училищен учебен план учебна 2016/17 година - Vв клас

 

Учебна 2017/2018 година

 1. Годишен план за дейността учебна 2017/2018 година
 2. Етичен кодекс на училищната общност
 3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

 

Учебна 2018/2019 година

 1. План квалификационна дейност
 2. Училищни учебни планове на паралелките
 3. Учебни програми ИУЧ и ФУЧ
 4. Годишен план
 5. Учебна програма за ЦДО
 6. План на училищния координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза в училище

ГРАФИЦИ 2019/2020 година

 1. Етичен кодекс
 2. Годишен план
 3. График СФО
 4. Мерки за повишаване качеството на образованието
 5. Правилник за дейността
 6. Програма за предоставяне на равни възможности
 7. Програма за превенция на ранното напускане
 8. Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза
 9. УУП 2019-2020
f t g m